106 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۳۵,۷۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳۳۵,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴۱۱,۲۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  2

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۴۲۴,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴۷۸,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  3

  سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶۱۶,۸۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۶۵۲,۵۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  3

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  3

  سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷۸۱,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۸۳۶,۲۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۸۷۷,۵۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۹۴۶,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  4

  کابل افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  4

  کابل افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۰۹۹,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  4

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۱۰۱,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۲۱,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  5

  کابل افشان سطح مقطع 1 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۴۰۹,۴۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  6

  کابل افشان سطح مقطع 1.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۵۵۰,۶۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 6 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  6

  سیم افشان سطح مقطع 6 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان