175 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۰,۴۴۶  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۶۰,۴۹۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۲,۶۰۹  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)

  ۶۴,۹۵۹  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۶۵,۰۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۵,۰۴۸  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۶,۱۴۴  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۶۶,۴۳۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۸,۵۶۸  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۱,۷۷۴  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۸۷,۵۸۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۷,۷۰۴  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۸,۵۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۹۰,۱۲۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۰,۳۷۱  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۹۱,۳۹۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۲,۹۰۷  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)

  ۹۴,۷۸۴  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۹۶,۰۲۳  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۶,۴۵۰  تومان