گروه محصولات
77 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-63F/3300
  4

  کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-63F/3300

  ۹۱۷,۱۵۱  تومان
  شناسه کالا: 55243
 • کلید اتوماتیک 80 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300
  4

  کلید اتوماتیک 80 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300

  ۱,۰۳۵,۲۷۸  تومان
  شناسه کالا: 55249
 • کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300
  4

  کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300

  ۱,۰۳۵,۲۷۸  تومان
  شناسه کالا: 55256
 • کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300
  4

  کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300

  ۱,۰۳۵,۲۷۸  تومان
  شناسه کالا: 55258
 • کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-35KA
  4

  کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-35KA

  ۱,۰۳۶,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 27287
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-63H/3P 35KA
  4

  کلید اتوماتیک 25 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-63H/3P 35KA

  ۱,۰۳۶,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 54686
 • کلید اتوماتیک 32 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -63H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 32 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -63H/3P

  ۱,۰۳۶,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 54784
 • کلید اتوماتیک 40 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -63H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 40 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -63H/3P

  ۱,۰۳۶,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 54794
 • کلید اتوماتیک 50 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -63H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 50 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -63H/3P

  ۱,۰۳۶,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 54810
 • کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -125S/3P
  4

  کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (35KA) NM1 -125S/3P

  ۱,۰۳۶,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 54824
 • کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-50KA
  4

  کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-50KA

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 43329
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 25 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54777
 • کلید اتوماتیک 32 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 32 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54790
 • کلید اتوماتیک 40 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 40 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54803
 • کلید اتوماتیک 50 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1-125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 50 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1-125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54825
 • کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54854
 • کلید اتوماتیک 80 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 80 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54887
 • کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54898
 • کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P
  4

  کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۰۷۰,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 54930
 • کلید اتوماتیک 160 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-160F/3300
  5

  کلید اتوماتیک 160 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-160F/3300

  ۱,۳۵۶,۰۰۲  تومان
  شناسه کالا: 55262