27 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۱۴۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41733
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۴۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59187
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41995
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43264
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59190
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59191
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59203
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59204
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41736
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)

  ۱۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59194
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1200 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1200 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۰۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 46372
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۰۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 46373
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1200 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1200 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)

  ۲۰۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59197
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1500 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1500 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)

  ۲۰۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59198
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 300 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 300 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۲۲۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41732
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 250 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 250 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۲۴۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41731
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2000 به 5 ( سایز AL5 شمش 120 در 50)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2000 به 5 ( سایز AL5 شمش 120 در 50)

  ۲۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 44620
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2000 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2000 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)

  ۲۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59196
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 200 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 200 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۲۶۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41730
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 150 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 150 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۲۸۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41729