49 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳۳۵,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴۷۸,۵۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  3

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  3

  سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷۸۱,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۹۴۶,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۲۱,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  6

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  6

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 6 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  7

  سیم افشان سطح مقطع 6 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  7

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  8

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  10

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۸۷۱,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  10

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۸۸۲,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 10 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  11

  سیم افشان سطح مقطع 10 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  11

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  13

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  15

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴,۳۷۸,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  16

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  16

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴,۵۸۷,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 16 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  17

  سیم افشان سطح مقطع 16 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴,۹۲۸,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  20

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  22

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  24

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  26

  سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷,۵۱۳,۰۰۰ تومان