60 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۲,۶۰۹  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۶,۱۴۴  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۸,۵۶۸  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۰,۳۷۱  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۲,۹۰۷  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۶,۴۵۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۴,۶۲۹  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۷,۲۲۷  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 50 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 50 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۳۳,۱۹۷  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۴۸,۴۵۹  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۵۸,۵۵۷  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 70 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 70 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۸۷,۸۳۸  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۹۵,۹۱۶  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۳۳,۲۶۴  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در پنج رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۴۳,۳۹۹  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 95 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 95 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۵۳,۴۷۷  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16+25*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16+25*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۷۳,۵۸۴  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲۹۱,۶۵۲  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  2

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در چهار رشته برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۰۲,۷۶۱  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 120 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 120 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۱۵,۰۷۳  تومان