گروه محصولات
62 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۳۵  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۰۸  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۵۱۷  تومان
  شناسه کالا: 28803
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۶۸۰  تومان
  شناسه کالا: 28869
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۵۲۵  تومان
  شناسه کالا: 28871
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۳۹۳  تومان
  شناسه کالا: 28879
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۳۴۶  تومان
  شناسه کالا: 28807
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۹۹۷  تومان
  شناسه کالا: 28887
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۴۳۱  تومان
  شناسه کالا: 28843
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۴۳۱  تومان
  شناسه کالا: 28874
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۸,۲۲۸  تومان
  شناسه کالا: 28864
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 28815
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰,۲۹۰  تومان
  شناسه کالا: 28889
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۲,۲۴۳  تومان
  شناسه کالا: 78623
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۳,۱۱۱  تومان
  شناسه کالا: 28876
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۴۹۸  تومان
  شناسه کالا: 28866
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۱,۸۹۹  تومان
  شناسه کالا: 28891
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۲,۴۴۲  تومان
  شناسه کالا: 28890
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری) )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری) )

  ۳۴,۵۰۳  تومان
  شناسه کالا: 28816
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۵,۳۷۱  تومان
  شناسه کالا: 28895