35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-0JB0 تنظیمات 0.7 : 1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-0JB0 تنظیمات 0.7 : 1

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1CB0 تنظیمات 1.5 : 2.5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1CB0 تنظیمات 1.5 : 2.5

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1DB0 تنظیمات 2.2: 3.2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1DB0 تنظیمات 2.2: 3.2

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1FB0 تنظیمات 3.5 : 5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1FB0 تنظیمات 3.5 : 5

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1GB0 تنظیمات 4.5 : 6.3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1GB0 تنظیمات 4.5 : 6.3

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1HB0 تنظیمات 5.5 : 8

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1HB0 تنظیمات 5.5 : 8

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1JB0 تنظیمات 7 : 10

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1JB0 تنظیمات 7 : 10

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1KB0 تنظیمات 9 : 12.5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1KB0 تنظیمات 9 : 12.5

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 :32

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 :32

  ۶۴۴,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1CB0 تنظیمات 1.8 :2.5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1CB0 تنظیمات 1.8 :2.5

  ۶۴۴,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 2.8 : 4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 2.8 : 4

  ۶۴۴,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1GB0 تنظیمات 4.5 :6.3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1GB0 تنظیمات 4.5 :6.3

  ۶۴۴,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4DB0 تنظیمات 20 :25

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4DB0 تنظیمات 20 :25

  ۶۴۴,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1HB0 تنظیمات 5.5 :8

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1HB0 تنظیمات 5.5 :8

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1JB0 تنظیمات 7 :10

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1JB0 تنظیمات 7 :10

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1KB0 تنظیمات 9 :12.5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1KB0 تنظیمات 9 :12.5

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4BB0 تنظیمات 14 :20

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4BB0 تنظیمات 14 :20

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1DB0 تنظیمات 2.2 :3.2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1DB0 تنظیمات 2.2 :3.2

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1FB0 تنظیمات 3.5 :5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1FB0 تنظیمات 3.5 :5

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4NB0 تنظیمات 23 :28

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4NB0 تنظیمات 23 :28

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4PB0 تنظیمات 30 :36

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4PB0 تنظیمات 30 :36

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4DB0 تنظیمات 18 : 25

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4DB0 تنظیمات 18 : 25

  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4FB0 تنظیمات 28: 40

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4FB0 تنظیمات 28: 40

  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4FB0 تنظیمات 34 :40

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4FB0 تنظیمات 34 :40

  ۷۸۴,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4GB0 تنظیمات 36 : 45

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4GB0 تنظیمات 36 : 45

  ۸۱۲,۰۰۰ تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4HB0 تنظیمات 40 : 50

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4HB0 تنظیمات 40 : 50

  ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان