11 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • کلید هوایی، 1000 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1000 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1250 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1250 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۴۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 1000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۴۴,۶۶۹,۶۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1250 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 1250 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۴۸,۶۱۰,۸۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1600 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 1600 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۵۰,۵۰۲,۶۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 2500 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 2500 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۵۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 2000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 2000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۵۸,۹۶۸,۴۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 2500 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 2500 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۷۷,۵۱۹,۵۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 3200 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 3200 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۸۸,۹۴۳,۱۰۰ تومان