گروه محصولات
90 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۱,۲۴۳  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۱,۹۴۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۵,۰۷۴  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۵,۳۷۲  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۴,۴۲۷  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۸,۸۰۵  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۷,۵۶۱  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۰,۷۴۵  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۳,۰۳۳  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۷۴,۱۲۸  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۵,۶۲۰  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۹,۳۰۲  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۳,۹۷۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۵,۸۶۹  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۱,۶۸۹  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۴,۹۷۳  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۵,۵۷۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۰۶,۰۶۷  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۶,۰۶۷  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۹,۹۴۸  تومان