18 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۸۳۱,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۱۴۰,۶۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۷۰۹,۸۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۹۶,۹۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۰۲۱,۱۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۰۸۹,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۲۸۲,۶۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۳۲۶,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۵۵۳,۴۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۷۰۸,۱۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۸۵۹,۱۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۳,۰۴۶,۳۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۴۳۳,۶۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۴,۰۴۳,۱۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۱۸۰,۱۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۵,۳۲۹,۷۰۰ تومان