64 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 10:12 - 1399/06/30
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۳۸۶,۰۰۰ تومان ۳۴۷,۵۰۰ تومان
  %10
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۳۸۶,۰۰۰ تومان ۳۴۷,۵۰۰ تومان
  %10
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۲۵,۵۰۰ تومان ۳۸۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۲۵,۵۰۰ تومان ۳۸۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۷۸,۵۰۰ تومان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۵۱۸,۰۰۰ تومان ۴۶۵,۵۰۰ تومان
  %10
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۵۴۱,۰۰۰ تومان ۴۸۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۹۱,۰۰۰ تومان ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۹۱,۰۰۰ تومان ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۶۱۰,۵۰۰ تومان ۵۴۸,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۷۸,۰۰۰ تومان ۶۰۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۷۸,۰۰۰ تومان ۶۰۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۹۵۴,۰۰۰ تومان ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۲۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525 V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۵۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۶۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V,7.5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۶۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،14 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 10KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 10KVAR

  ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،20 KVAR

  ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR

  ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC,400V,12.5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC,400V,12.5KVAR

  ۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 15KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 15KVAR

  ۲,۴۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،20 KVAR

  ۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،18.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،18.5 KVAR

  ۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،25 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،25 KVAR

  ۲,۵۴۱,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  ۲,۵۴۳,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 20KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 20KVAR

  ۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۱,۰۰۰ تومان
  %11