67 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۳۵۲,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۳۵۲,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۳۶۱,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۳۸۸,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۳۸۸,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۹۴,۰۰۰ تومان ۴۲۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۴۲۱,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۳۶,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۵۲,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۵۲,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۷۲,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۴۸۱,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۱۹,۰۰۰ تومان ۵۲۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۱۹,۰۰۰ تومان ۵۴۲,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۵۵۷,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۷۲۲,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۸۶۷,۰۰۰ تومان ۷۵۳,۰۰۰ تومان
  %13
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۰۳۸,۰۰۰ تومان ۹۰۳,۰۰۰ تومان
  %13
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۱۶۸,۰۰۰ تومان ۹۹۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۲۹۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۴,۰۰۰ تومان
  %14
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان
  %13
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525 V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V,7.5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۴,۰۰۰ تومان
  %13
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۵۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
  %14
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
  %14
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،14 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۵۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
  %14