42 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:27 - 1399/07/28
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۱۳,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۷۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۳۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۰۱,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۰۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۰۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 و 110 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 و 110 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۱۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۲۹,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۲۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۳۹,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۹۸,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۵۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۳۰,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۰۶۹,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۱۷۷,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۸۲,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۷۵۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۸۲۲,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۹۲۲,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۹۲۸,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۹۴۴,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۰۰۵,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۰۴۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۱۱۵,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۲۵۵,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۵۵۳,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 115 آمپر،60 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 115 آمپر،60 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۷۹۳,۵۰۰ تومان