49 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۷,۵۷۱  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۱,۵۰۹  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۳,۱۲۷  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۵,۱۴۳  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )

  ۳۹,۳۸۱  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۶,۸۵۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۷,۴۶۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۷,۶۶۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۷,۸۶۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۹,۲۸۴  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۴,۴۳۷  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۱,۸۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۲,۵۱۱  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۳,۲۱۷  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۲,۶۰۹  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۹,۲۷۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۹,۶۸۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۱,۹۹۹  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۹,۰۳۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۹,۱۷۷  تومان