گروه محصولات
49 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۱,۷۴۹  تومان
  شناسه کالا: 29130
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۶,۲۸۴  تومان
  شناسه کالا: 29120
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۸,۱۴۷  تومان
  شناسه کالا: 29105
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۰,۴۶۸  تومان
  شناسه کالا: 29101
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )

  ۴۵,۳۴۸  تومان
  شناسه کالا: 29135
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۳,۹۵۹  تومان
  شناسه کالا: 29122
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۴,۶۶۱  تومان
  شناسه کالا: 29102
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۴,۸۸۴  تومان
  شناسه کالا: 29109
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۵,۱۲۲  تومان
  شناسه کالا: 29065
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۸,۲۶۸  تومان
  شناسه کالا: 29136
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۴,۲۰۱  تومان
  شناسه کالا: 29123
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۲,۶۸۰  تومان
  شناسه کالا: 29103
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۳,۴۹۹  تومان
  شناسه کالا: 29110
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۴,۳۱۲  تومان
  شناسه کالا: 29072
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۵,۱۲۷  تومان
  شناسه کالا: 29137
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۱۴,۳۲۲  تومان
  شناسه کالا: 29124
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۱۴,۷۸۷  تومان
  شناسه کالا: 29073
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۱۷,۴۵۵  تومان
  شناسه کالا: 29111
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۵,۵۶۱  تومان
  شناسه کالا: 29104
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۴۸,۷۵۲  تومان
  شناسه کالا: 29138