49 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  7

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۹۰۳,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  9

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۴۲۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  9

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۶۰۷,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  11

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۰۱۴,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  12

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۴۴۳,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  13

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۶۱۹,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  13

  کابل قدرت زمینی نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۸۲۸,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  15

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴,۳۲۳,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  18

  کابل قدرت زمینی نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۵,۱۴۸,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  18

  کابل قدرت زمینی نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۵,۲۱۴,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  18

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۵,۲۵۸,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  18

  کابل قدرت زمینی نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۵,۳۹۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  22

  کابل قدرت زمینی نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۶,۵۴۵,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  24

  کابل قدرت زمینی نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷,۱۲۸,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  27

  کابل قدرت زمینی نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷,۹۵۳,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  27

  کابل قدرت زمینی نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۸,۰۳۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  28

  کابل قدرت زمینی نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۸,۲۵۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  31

  کابل قدرت زمینی نمره 6×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۹,۱۵۲,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  37

  کابل قدرت زمینی نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  38

  کابل قدرت زمینی نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  38

  کابل قدرت زمینی نمره 6×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  41

  کابل قدرت زمینی نمره 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  48

  کابل قدرت زمینی نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 50×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  52

  کابل قدرت زمینی نمره 50×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 16×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  58

  کابل قدرت زمینی نمره 16×3 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۷,۱۶۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  60

  کابل قدرت زمینی نمره 10×5 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱۷,۸۲۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 70×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  73

  کابل قدرت زمینی نمره 70×1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 16×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  74

  کابل قدرت زمینی نمره 16×4 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۲۲,۱۱۰,۰۰۰تومان