42 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 10:12 - 1399/06/30
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲۶۳,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۱۴,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۱۶,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۶۴,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۲۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۲۴,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۲۶,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 و 110 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 و 110 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۱۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۲۸,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۰۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۲۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۷۰,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۱۴,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۸۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۹۸,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۸۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۰۷۷,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۷۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۵۳۱,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۶۱۵,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۶۲۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 24 تا 220 VDC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۶۳۳,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۷۲۲,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۷۷۷,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 24 تا 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۸۹۴,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۱۴۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 115 آمپر،60 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 115 آمپر،60 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۳۴۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 110 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 110 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 380 VAC، برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 130 آمپر، 65 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 130 آمپر، 65 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۲,۶۴۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 150 آمپر،75 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 150 آمپر،75 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۳,۰۵۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 185 آمپر،90 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 185 آمپر،90 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۴,۵۱۸,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 225 آمپر،132 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 225 آمپر،132 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۵,۲۹۷,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 265 آمپر،147 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 265 آمپر،147 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۶,۰۴۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 300 آمپر، 160 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 300 آمپر، 160 کیلووات، بوبین 100-220 AC/DC برند هیوندای مدل HGC

  ۶,۸۱۷,۱۰۰ تومان