25 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-9

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-9

  ۲۰۶,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-12

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-12

  ۲۰۹,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-18

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-18

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-22

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-22

  ۲۸۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-9

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-9

  ۳۲۶,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-12

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-12

  ۳۹۶,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-32

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-32

  ۳۹۹,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-18

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-18

  ۳۹۹,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-22

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین DC، مدل PFD-22

  ۴۳۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-40

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-40

  ۴۹۶,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین DC ، مدل PFD-32

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین DC ، مدل PFD-32

  ۵۱۷,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین DC ، مدل PFD-40

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین DC ، مدل PFD-40

  ۶۵۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-50

  کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-50

  ۸۹۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-65

  کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-65

  ۹۸۳,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-75

  کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-75

  ۱,۱۲۸,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-85

  کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-85

  ۱,۱۷۱,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-100

  کنتاکتور پارس فانال، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-100

  ۲,۱۰۷,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 125 آمپر، 60 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-125

  کنتاکتور پارس فانال، 125 آمپر، 60 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-125

  ۲,۴۱۷,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-150

  کنتاکتور پارس فانال، 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-150

  ۲,۸۴۳,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 180 آمپر، 90 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-180

  کنتاکتور پارس فانال، 180 آمپر، 90 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-180

  ۴,۰۶۱,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 225 آمپر، 132 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-132

  کنتاکتور پارس فانال، 225 آمپر، 132 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-132

  ۴,۲۳۳,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 330 آمپر، 160 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-330

  کنتاکتور پارس فانال، 330 آمپر، 160 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-330

  ۷,۵۴۹,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 400 آمپر، 220 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-400

  کنتاکتور پارس فانال، 400 آمپر، 220 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-400

  ۸,۲۹۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 500 آمپر، 265 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-500

  کنتاکتور پارس فانال، 500 آمپر، 265 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-500

  ۱۲,۱۱۶,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 630 آمپر،330 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-630

  کنتاکتور پارس فانال، 630 آمپر،330 کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-630

  ۱۵,۳۱۰,۲۰۰ تومان