64 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۰۳,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۰۳,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۵۰۰,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۵۶۶,۰۰۰ تومان ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۵۴۱,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۶۱۸,۰۰۰ تومان ۵۴۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۶۱۸,۰۰۰ تومان ۵۴۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  ۷۰۹,۰۰۰ تومان ۶۳۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۷۰۹,۰۰۰ تومان ۶۳۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۶۳۸,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۹۹۴,۰۰۰ تومان ۸۸۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۹۹۷,۰۰۰ تومان ۸۸۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525 V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۵۷۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان
  %10
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V,7.5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۷۵۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۸۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،14 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 10KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف پرتوخازن PKC, 400V, 10KVAR

  ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،20 KVAR

  ۲,۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۹,۰۰۰ تومان
  %11