43 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • کنتاکتور قدرت، 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  کنتاکتور قدرت، 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۲۴۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۲۷۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-12b

  ۲۹۵,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۳۸۲,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-18b

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-18b

  ۳۸۳,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۴۱۵,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-22b

  ۴۱۷,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110 و 24 VDC، برند LS مدل MC-9b

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110 و 24 VDC، برند LS مدل MC-9b

  ۴۲۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VDC 24، برند LS مدل MC-9b

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VDC 24، برند LS مدل MC-9b

  ۴۲۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 36، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 36، برند LS مدل MC-12b

  ۴۲۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-12b

  ۴۸۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  ۶۰۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-18b

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-18b

  ۶۱۵,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-22b

  ۶۶۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VDC 24، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VDC 24، برند LS مدل MC-22b

  ۶۶۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-32a

  ۷۵۲,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110 و 24 VDC، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110 و 24 VDC، برند LS مدل MC-32a

  ۷۷۵,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۸۱۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a

  ۸۸۵,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110 VDC، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110 VDC، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۰۶۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۴۵۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-50a

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۴۸۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۵۰۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۵۹۲,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-50a

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VDC 110، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۶۱۱,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  ۱,۶۹۶,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-100a

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-100a

  ۲,۲۳۷,۵۰۰ تومان