25 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 10:12 - 1399/06/30
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،5کیلووار پارس مدل MKPO 400/5

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،5کیلووار پارس مدل MKPO 400/5

  ۷۲۳,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NL 400/10 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NL 400/10 3PHD

  ۵,۱۰۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15 کیلووار پارس مدل NL 400/15 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15 کیلووار پارس مدل NL 400/15 3PHD

  ۶,۱۲۳,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس مدل NL 400/20 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس مدل NL 400/20 3PHD

  ۶,۳۵۰,۴۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NL 400/25 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NL 400/25 3PHD

  ۷,۱۸۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،30 کیلووار پارس مدل NL 400/30 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،30 کیلووار پارس مدل NL 400/30 3PHD

  ۷,۷۶۷,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس مدل NL 400/40 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس مدل NL 400/40 3PHD

  ۸,۹۰۱,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NL 400/50 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NL 400/50 3PHD

  ۹,۸۶۵,۸۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،50 کیلووار پارس مدل MKP 420/50

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،50 کیلووار پارس مدل MKP 420/50

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،12.5کیلووار پارس مدل MKPO 400/12.5

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،12.5کیلووار پارس مدل MKPO 400/12.5

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25کیلووار پارس مدل MKPO 420/25

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25کیلووار پارس مدل MKPO 420/25

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،15کیلووار پارس مدل MKP 420/15

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،15کیلووار پارس مدل MKP 420/15

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،25 کیلووار پارس مدل MKP 420/25

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،25 کیلووار پارس مدل MKP 420/25

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20کیلووار پارس مدل MKPO 420/20

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20کیلووار پارس مدل MKPO 420/20

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15کیلووار پارس مدل MKPO 400/15

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15کیلووار پارس مدل MKPO 400/15

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NLH 440/50 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NLH 440/50 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10کیلووار پارس مدل MKPO 420/10

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10کیلووار پارس مدل MKPO 420/10

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NLH 440/25 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NLH 440/25 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،7.5کیلووار پارس مدل MKPO 400/7.5

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،7.5کیلووار پارس مدل MKPO 400/7.5

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،20 کیلووار پارس مدل MKP 420/20

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،20 کیلووار پارس مدل MKP 420/20

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،6.25کیلووار پارس مدل MKPO 400/6.25

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،6.25کیلووار پارس مدل MKPO 400/6.25

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،10 کیلووار پارس مدل MKP 420/10

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،10 کیلووار پارس مدل MKP 420/10

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،40 کیلووار پارس مدل MKP 420/40

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،40 کیلووار پارس مدل MKP 420/40

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NLH 440/10 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NLH 440/10 3PHD

  تماس بگیرید