53 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۰,۴۴۶  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)

  ۶۴,۹۵۹  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۵,۰۴۸  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۱,۷۷۴  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۷,۷۰۴  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۸,۵۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)

  ۹۴,۷۸۴  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۹۶,۰۲۳  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۱۹,۲۱۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۳۰,۹۸۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۲,۳۹۷  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 25 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 25 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۴۳,۱۹۳  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۵۰,۴۵۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۶۸,۱۵۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۸۴,۷۸۸  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 35 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 35 در دو رشته برند نور زنجان (یک متر)

  ۲۰۴,۸۷۸  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۱۲,۹۳۱  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16 در پنج رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۳۵,۹۴۱  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۲۳۸,۹۵۰  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۸۷,۰۰۶  تومان