64 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۸,۰۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۰,۱۱۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲,۰۰۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۵,۲۵۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۶,۵۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۷,۲۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۷,۲۸۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۰,۶۵۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۱,۶۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۲,۴۵۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۴,۲۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۵,۶۵۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۶,۵۰۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۶,۸۰۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۰,۰۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۱,۷۶۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۵,۸۵۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 95×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 95×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۶,۳۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۶,۵۵۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۸,۱۰۰  تومان