28 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۵,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۴,۴۵۳,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5

  ۵,۰۳۷,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۵,۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۷,۴۴۶,۰۰۰ تومان ۶,۲۰۵,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۷,۰۷۳,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۸۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25

  ۶,۴۱۷,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۶۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۷,۴۱۸,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۷,۶۵۹,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۹,۴۱۷,۰۰۰ تومان ۷,۸۴۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۹,۰۱۸,۸۰۰ تومان ۷,۸۶۹,۷۰۰ تومان
  %13
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50

  ۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۹,۶۳۶,۰۰۰ تومان ۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۹,۲۴۶,۰۰۰ تومان ۸,۲۵۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۰,۳۱۶,۰۰۰ تومان ۹,۱۸۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۹,۲۱۲,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۹,۴۱۹,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۱۲,۰۶۷,۲۰۰ تومان ۱۰,۵۲۹,۲۰۰ تومان
  %13
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۲,۹۳۸,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۵۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۵,۸۲۵,۴۰۰ تومان ۱۳,۸۰۸,۷۰۰ تومان
  %13
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  ۱۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  ۱۸,۱۲۲,۵۰۰ تومان ۱۵,۸۱۲,۷۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۱۶,۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۲۰,۶۳۱,۰۰۰ تومان ۱۸,۳۸۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA405014

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA405014

  ۲۲,۲۱۴,۹۰۰ تومان ۱۹,۳۸۳,۴۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  ۲۷,۷۳۸,۰۰۰ تومان