61 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 4 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۶۰,۴۹۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۶۵,۰۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۶۶,۴۳۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 6 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۸۷,۵۸۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۹۰,۱۲۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۹۱,۳۹۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۱۸,۹۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 50 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 50 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲۹,۰۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۳۹,۹۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۵,۹۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۸۳,۹۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 70 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 70 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۸۷,۰۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 25 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 25 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۱۰,۹۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۳۳,۰۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۳۵,۶۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 95 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 95 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۴۹,۰۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 16+25×3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16+25×3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۶۱,۹۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 35 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 35 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۸۵,۹۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 25 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 25 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۸۹,۹۰۰  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۰۴,۵۰۰  تومان