گروه محصولات
61 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۰۶  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۲۲۲  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۱۶۴  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۶۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۸۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29619
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۷۵۹  تومان
  شناسه کالا: 29602
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۴۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۸۶۱  تومان
  شناسه کالا: 29521
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۶۶۶  تومان
  شناسه کالا: 29550
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۴۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29591
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29553
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۰۵۷  تومان
  شناسه کالا: 29467
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۸۳۷  تومان
  شناسه کالا: 29551
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۰۳۵  تومان
  شناسه کالا: 29554
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۰۵۶  تومان
  شناسه کالا: 29573
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۲۷۴  تومان
  شناسه کالا: 29575
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۲۰۴  تومان
  شناسه کالا: 29570
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۶۷۴  تومان
  شناسه کالا: 29468
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۳,۴۸۷  تومان
  شناسه کالا: 29552
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۳۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29577