60 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۳۵,۷۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴۱۱,۲۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  2

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۴۲۴,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  3

  سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶۱۶,۸۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۶۵۲,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۸۳۶,۲۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۸۷۷,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  سیم افشان سطح مقطع 4 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  4

  کابل افشان سطح مقطع 1.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  4

  کابل افشان سطح مقطع 1 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۰۹۹,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  4

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۱۰۱,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  5

  کابل افشان سطح مقطع 1 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۴۰۹,۴۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  6

  کابل افشان سطح مقطع 1.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۵۵۰,۶۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 6 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  6

  سیم افشان سطح مقطع 6 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  6

  کابل افشان سطح مقطع 2.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۱,۷۱۷,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  7

  کابل افشان سطح مقطع 1.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  9

  کابل افشان سطح مقطع 2.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۲,۴۳۲,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  9

  کابل افشان سطح مقطع 1.5 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۲,۵۱۵,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 4 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  9

  کابل افشان سطح مقطع 4 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۲,۶۳۱,۲۵۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 10 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  9

  سیم افشان سطح مقطع 10 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  11

  کابل افشان سطح مقطع 2.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۳,۱۵۶,۳۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 4 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  13

  کابل افشان سطح مقطع 4 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 6 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  13

  کابل افشان سطح مقطع 6 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۳,۷۵۸,۵۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  14

  کابل افشان سطح مقطع 2.5 در پنج رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۳,۹۵۳,۰۰۰ تومان