74 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.35 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.35 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 107383
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 107534
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 107566
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 107577
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108114
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108116
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108127
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108370
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108381
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 16 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 16 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108412
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 25 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 25 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108425
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 35 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 35 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108428
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 50 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 50 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108496
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 70 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 70 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108525
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 95 برند مغان

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 95 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 108532
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند مغان

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 109920
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند مغان

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 109941
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند مغان

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 109946
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند مغان

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 109950
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند مغان

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند مغان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 110003