63 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۱۵  تومان
  شناسه کالا: 80036
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۶۴  تومان
  شناسه کالا: 80058
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۳۳  تومان
  شناسه کالا: 80061
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴,۵۵۷  تومان
  شناسه کالا: 80062
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۶۴۶  تومان
  شناسه کالا: 69452
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۸۳۶  تومان
  شناسه کالا: 80063
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 69453
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۲۰۹  تومان
  شناسه کالا: 69454
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۶۹۵  تومان
  شناسه کالا: 79789
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۱,۳۹۳  تومان
  شناسه کالا: 80064
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۸۶۸  تومان
  شناسه کالا: 69425
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*3 برند البرز (پژواک) ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*3 برند البرز (پژواک) ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۳۴۲  تومان
  شناسه کالا: 79846
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۵۷۶  تومان
  شناسه کالا: 79905
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۶۶۵  تومان
  شناسه کالا: 79916
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۷۷۹  تومان
  شناسه کالا: 80070
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۱۰۲  تومان
  شناسه کالا: 79849
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۴۳۴  تومان
  شناسه کالا: 69467
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*5 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*5 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰,۸۸۷  تومان
  شناسه کالا: 79937
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۱,۰۳۶  تومان
  شناسه کالا: 79918
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۵,۴۱۵  تومان
  شناسه کالا: 80079