33 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۳,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 97985
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند کسری

  ۱۸,۷۳۲  تومان
  شناسه کالا: 98094
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۰,۴۱۲  تومان
  شناسه کالا: 98047
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند کسری

  ۲۳,۰۱۶  تومان
  شناسه کالا: 98535
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۸,۱۴۰  تومان
  شناسه کالا: 98120
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند کسری

  ۳۰,۲۴۰  تومان
  شناسه کالا: 99043
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۳۲,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 98055
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند کسری

  ۳۵,۲۸۰  تومان
  شناسه کالا: 98561
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند کسری ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۳,۶۸۰  تومان
  شناسه کالا: 98068
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند کسری

  ۴۶,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99060
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۷,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 98205
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند کسری

  ۵۹,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 98570
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶۷,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98233
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند کسری

  ۷۶,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 98085
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند کسری

  ۷۸,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 99072
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند کسری

  ۸۰,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 98584
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند کسری

  ۱۱۰,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 99084
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱۷,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98301
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند کسری

  ۱۴۱,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 98589
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×3 برند کسری

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×3 برند کسری

  ۱۷۳,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 98372