40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 96831
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۲۲۴  تومان
  شناسه کالا: 96838
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۴۰۸  تومان
  شناسه کالا: 96845
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۲,۱۸۰  تومان
  شناسه کالا: 97277
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۳,۳۵۶  تومان
  شناسه کالا: 97282
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (یک متر)

  ۱۵,۱۲۰  تومان
  شناسه کالا: 96858
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*5 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۵,۵۴۰  تومان
  شناسه کالا: 97498
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۶,۷۱۶  تومان
  شناسه کالا: 97416
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۶,۹۶۸  تومان
  شناسه کالا: 97507
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (یک متر)

  ۲۱,۴۲۰  تومان
  شناسه کالا: 97208
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند کسری (یک متر)

  ۲۱,۸۴۰  تومان
  شناسه کالا: 97417
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*5 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۳,۰۱۶  تومان
  شناسه کالا: 97510
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند کسری (یک متر)

  ۲۳,۵۲۰  تومان
  شناسه کالا: 96867
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۲۷,۰۴۸  تومان
  شناسه کالا: 97421
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۷,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 97511
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند کسری (یک متر)

  ۲۹,۶۵۲  تومان
  شناسه کالا: 97217
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۳۶,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 97516
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۴۰,۳۲۰  تومان
  شناسه کالا: 97425
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*2 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*2 برند کسری (یک متر)

  ۴۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96883
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 6*2 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 6*2 برند کسری (یک متر)

  ۵۳,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 96887