63 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱,۷۹۸  تومان
  شناسه کالا: 96038
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۳۹۴  تومان
  شناسه کالا: 96126
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۱۶  تومان
  شناسه کالا: 96127
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۵۳۶  تومان
  شناسه کالا: 96128
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۷۹۶  تومان
  شناسه کالا: 96684
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۰۵۶  تومان
  شناسه کالا: 96131
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۱۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96687
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۴۷۶  تومان
  شناسه کالا: 96384
 • کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۲۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96691
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۵۷۶  تومان
  شناسه کالا: 96422
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۹,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 96568
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 96134
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (فروش به صورت حلقه‌ 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (فروش به صورت حلقه‌ 100 متری)

  ۱۱,۹۲۸  تومان
  شناسه کالا: 96575
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۰۱۲  تومان
  شناسه کالا: 96716
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۱۸۰  تومان
  شناسه کالا: 96703
 • کابل افشان سطح مقطع 1*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 1*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۲۶۴  تومان
  شناسه کالا: 96428
 • کابل افشان سطح مقطع 1*4 برند کسری (فروش به صورت حلقه‌ 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 1*4 برند کسری (فروش به صورت حلقه‌ 100 متری)

  ۱۵,۴۵۶  تومان
  شناسه کالا: 96578
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75*5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۰۴۴  تومان
  شناسه کالا: 96726
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96135
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96434