آکادمی تسلا کالا

نصب ، راه اندازی و نگهداری بانک خازنی ثابت فشار ضعیف به چه صورت انجام می شود؟

نصب و راه اندازی بانک خازنی به چه صورت انجام می‌شود ؟ یک بانک خازنی ثابت را چگونه نصب کنیم ؟ برای راه اندازی بانک خازنی ثابت روشهای ایمن کدامند؟ چه نکاتی را باید در حین راه اندازی رعایت نماییم؟ نگهداری و بازدید دوره ای این گونه بانکهای خازنی به چه صورت انجام میشود؟

سرویس و نگهداری بانک خازنی چگونه باید باشد؟

 

 

در این مطلب به بررسی نحوه ی نصب و راه اندازی بانکهای خازنی فشار ضعیف سه فاز ثابت به صورت دیواری می‌پردازیم، ساختار این بانکها ساده و دارای تعداد کمی‌المان است ، خازن‌های سه فاز فشار ضعیف تا سقف ۱۲۵ یا ۱۵۰کیلووار ( بسته به ابعادی که برای تابلو در نظر گرفته شده است )، که این خازنها معمولا از یونیتهای کوچکتر ۱۲٫۵ یا ۲۵ کیلووار تشکیل شده اند که برای رسیدن به ظرفیت مورد نظر با همدیگر موازی شده اند و سیم و کابل‌های این خازنها با استفادهاز ترمینالهای مناسب به همدیگر متصل شده و در نهایت کابل سه فاز اصلی به وسیله گلند از سقف یا زیر تابلو ( بسته به طراحی آن ) خارج خواهد شد که البته در مسیرخازنها تا خروجی تابلو نیاز است که حفاظت به وسیله فیوز مناسب و با استفاده ازاستاندارد IEC  و VDE  انجام شود و کلید فیوز گردان یا افقی را نیز قرار دهیم  که سطح جریانی قابل تحمل این کلید فیوز هم باید با استفاده از استانداردهای مرتبط فوق انتخاب شده باشد، باتوجه به اینکه در این مطلب میخواهیم به نصب و راه اندازی بیشتر بپردازیم درخواست میکنیم که برای چگونگی طراحی و ساخت بانک خازنی به لینک‌های مرتبط آکادمی‌تسلاکالا مراجعه نمایید.  در صورت نیاز به اطلاعات فنی جزئی و مقایسه قیمتی تجهیزات مختلف به فروشگاه تسلاکالا مراجعه فرمایید.


 


نصب و راه اندازی بانک خازنی 

  ﻧﺼﺐ ﻓﻴﺰیكی و اﺗﺼﺎﻻتﻛﺎﺑﻞ

  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﺧﺎزﻧﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻧﺼﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاز و دراﻣﺘﺪاد ﺷﺎ ﻗﻮﻟﻲ روي دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ ﭘﺴﺘﻬﺎ،  ﻧﺼﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﭘﻴﭻ و رول ﭘﻼك و ﻳﺎ ﭘﻴﭻ و رول ﺑﻮﻟﺖ ﺑﺮروي ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. 
   سایز پیچ‌ها ۸mm  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،استفاده  از واﺷﺮ ﺗﺨﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

   ﻗﺒﻞ از نصب و راه اندازی بانک خازنی ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮ را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و روي دﻳﻮار ﻣﺤﻞ ﭼﻬﺎرﺳﻮراخ راﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺎﺑلو ﺗﺮازﺑﺎﺷﺪ وﻛﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮ از ﺳﻄﺢزﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۱٫۵ متر باشد و ﺳﭙﺲ ﺳﻮراﺧﻜﺎري را اﻧﺠﺎم داده واﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ  ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮔﺮدد ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻮزﻳﻊ اﺻﻠﻲﭘﺴﺖ (ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ)  ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺎﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانﻛﺎﺑﻠﻜﺸﻲ  ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺘﺼﻞﺷﻮد ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ از رﻳﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﺮات آب در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﺎزن ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ ازﻛﺎﺑﻞ ۴ رشته طبق جدول زیر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از رﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﻢ ارت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد

بانک خازنی(کیلووار)مشخصات کابل
۵۰۳*۹۵+۵۰AL-PVC
۷۵۳*۹۵+۵۰AL-PVC
۱۰۰۳*۱۵۰+۷۰AL-PVC
۱۲۵۳*۱۵۰+۷۰AL-PVC

 

با توجه به جدول مذکور و قابلیت ارتقای بانکهای خازنی ۵۰ و ۷۵ به ۱۰۰ کیلووار و ۱۰۰ و ۱۲۵ به ۱۵۰ کیلووار ، کابلهای انتخابی بر اساس ارتقای بانکها لحاظ گردد.

  • استفاده از کابلشوهای بی متال درنقاط ارتباط آلومینیوم با مس الزامی‌می‌باشد.

با توجه به وجود نول در کابلهای ارتباطی نیازی به  سیم جداگانه ۱۶ برای ارت نبوده و از رشته نول کابل برای ارت بدنه تابلو استفاده گردد.

نصب و راه اندازی بانک خازنی

 ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚﺧﺎزﻧﻲ از ﻓﻴﻮز ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد


مشاهده لیست قیمت و خرید انواع بانک خازنی پیش‌ساخته
 

نصب و راه اندازی بانک خازنی

تعمیرات دوره ای

  ﺟﻬﺖﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ وﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺧﺎزن،  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺒﺮﻛﺮدن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎزن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ تا از هرگونه  ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﺷﺎرژ ﺧﺎزن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ

    ﭘﺲازﻗﻄﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺎزن  ۳ دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮﻛﺮده  و ﭘﺲ از آن درﺑﺎﻧﻚ را ﺑﺎزﻛﻨﻴﺪ. 

   ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﻣﻲﺗﻮان از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎزن اﻃﻤﻴﻨﺎنﺣﺎﺻﻞﻛﺮد   اﺑﺘﺪا ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮﻓﺎز را در وروديﻛﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ  و ﺑﺎ ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

درﺻﻮرت ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺶاز ۱۰  آﻣﭙﺮ درﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮقﺑﺎﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺮﺧﺎزن اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊﻛﻠﻴﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎلﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺪاراﺳﺖ.

 ﭘﺲازاﻧﺪازهﮔﻴﺮيﺟﺮﻳﺎنﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖﺧﺎزن را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲﻛﻨﻴﺪ   ( ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ ۴۰۰ ولت ).

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﻮزﻫﺎ وﻟﺘﺎژ دوﺳﺮﻫﺮ ﻓﻴﻮز راﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪارآنﺑﺎﻳﺪاز۰٫۱ ولت کمتر باشد  ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﻟﻮده  ﺑﻪ اﻋﻮﺟﺎﺟﺎت ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶﺟﺮﻳﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۳۰% جریان نامی‌قابل قبول است.  آﺳﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ درﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺳﻼﻣﺖﺧﺎزن راﻣﻲﺗﻮانﺗﻮﺳﻂدﺳﺘﮕﺎهﺗﺮﻣﻮوﻳﮋنﻧﻴﺰﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد:

     ﺧﺎزﻧﻲﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻮﺧﺘﻪ و ازﺷﺒﻜﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ       

     ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪاﺳﺖﻛﻪ ﺧﺎزن درﭘﺎﻳﺎنﻋﻤﺮﺧﻮد ﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮد

    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻲﺗﻮانﺳﻼﻣﺖﺧﺎزنﻫﺎ را ازروي ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻛﺮد

ﺧﺎزن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرداﺧﻠﻲ ازﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻫﻤﺎ ﻧﻄﻮرﻛﻪدر ﺷﻜﻞ  دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﭗ ﺧﺎزن ﺑﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (2 رای)
.

تسلا کالا

در آکادمی تسلا کالا مقالات آموزشی در زمینه های اصلاح ضریب قدرت و انواع خازن های فشار ضعیف ، متوسط و قوی را می توانید مطالعه کنید. هدف ما از این آموزش ها انتقال تجربیاتمان به مهندسین و همچنین کمک به استفاده ی درست تر و بهینه تر از ظرفیت شبکه ی انتقال برق می باشد.

اضافه کردن نظر

  • فروشگاه انواع تجهیزات بانک خازنی و کلید کنتاکتوردیدن
/* ]]> */