آکادمی تسلا کالا
تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

انواع تست خازن قدرت به چه صورت انجام می شود؟

تست خازن قدرت بر اساس چه استانداردهای  انجام میشود؟ این آزمونها شامل چه مواردی می‌شوند؟ و سوالات دیگری در این زمینه که خالی از لطف نیست مطلب زیر را با هم مطالعه نماییم

خازن‌هاي قدرت بر اساس استانداردهاي صنعتي توليد و تست مي‌شوند. مؤسساتي چون ANSI، IEEE، NEMA، و IEC استانداردها و راهنماهايي براي سطوح ولتاژ و جريان، تست، كاربري، و شرايط كاري منتشر كرده‌اند. اعضاء اين مؤسسات مهندسان سيستم، صنعت، شركت‌هاي برق، و سازندگان تجهيزات هستند. تمامي جوانب در طراحي آزمايش‌هاي لازم براي تجهيزات برقي در نظر گرفته شده است.

شرايط آزمون در تست خازن قدرت

درجه حرارت عايق خازن‌ها به جز آزمون‌ها و يا اندازه‌گيري خاص، بايد در محدوده ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتيگراد باشد. هرگاه تصحيحي لازم باشد، دماي مرجع ۲۰ درجه سانتيگراد درنظر گرفته مي‌شود.

هنگامي كه خازن در يك دورة زماني كافي، در درجه حرارت ثابت محيط بدون برقدارشدن قرارگيرد، مي‌توان چنين فرض نمود كه درجه حرارت عايق واحد خازني با درجه حرارت محيط يكسان است. آزمون‌هاي ac و اندازه‌گيري‌ها بايد در فركانس ۵۰ يا ۶۰ هرتز مستقل از فركانس نامي خازن انجام گيرد.

تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

طبقه‌بندي آزمون‌ها در تست خازن قدرت 

آزمون‌ها به آزمون‌هاي جاري، نوعي و پذيرش  دسته‌بندي مي‌شوند.

آزمون‌هاي جاري:  تست‌های روتین    ROUTINE TEST در تست خازن قدرت 

آزمون‌هاي جاري موردنياز خازن‌ها در تست خازن قدرت عبارتنداز:

 • اندازه‌گيري ظرفيت خازن
 • اندازه‌گيري تانژانت زاويه تلفات خازن ( tan) عبارت است از نسبت بين مقاومت معادل سري و راكتانس خازني در ولتاژ متناوب سينوسي و فركانس مشخص‌شده.
 • آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها
 • آزمون ولتاژ ac بين ترمينال‌ها و محفظه واحد خازني
 • آزمون وسايل دشارژ داخلي
 • آزمون آب‌بندي
 • آزمون تخليه روي فيوزهاي داخلي

اين آزمون‌ها بايد توسط سازنده قبل از حمل روي هريك از خازن‌ها انجام شود. اگر خريدار درخواست نمايد بايد جزئيات تأييد نتايج هر آزمون نيز فراهم گردد. ترتيب آزمونها مهم نيست.

درصورت توافق بين سازنده و خريدار، آزمون تخليه اتصال كوتاه را نيز مي‌توان بعنوان آزمون جاري انجام داد. پارامترهاي آزمون بايد به توافق طرفين برسد.

 آزمون‌هاي نوعي:  TYPE TEST   تایپ تست در تست خازن قدرت 

آزمون‌هاي نوعي موردنياز در تست خازن  قدرت عبارتنداز:

 • آزمون پايداري حرارتي
 • اندازه‌گيري تانژانت زاويه تلفات خازن ( tan) در درجه حرارت بالا
 • آزمون ولتاژ ac بين ترمينال‌ها و محفظه واحد خازني
 • آزمون ولتاژ ضربه صاعقه بين ترمينال‌ها و محفظه واحد خازني
 • آزمون تخليه اتصال كوتاه
 • آزمون فيوز خارجي در تركيب با خازن (مطابق با استاندارد IEC شماره ۶۰۵۴۹)
 • آزمون قطع روي فيوزهاي داخلي (مطابق با استاندارد IEC شماره ۴-۶۰۸۷۱)

آزمون‌هاي نوعي در تست خازن  قدرت به منظور تأييد تطابق طراحي، اندازه، مواد بكاررفته و نحوه ساخت خازن با مشخصه‌ها و نيازهاي عملكرد مشخص‌شده در استاندارد ساخت انجام مي‌گيرد.

هر نمونه خازن كه جهت اعمال آزمون‌هاي نوعي مدنظر قرار مي‌گيرد، بايد قبلاً آزمون‌هاي جاري را با موفقيت پشت سر گذاشته باشد، مگر در مواردي كه مشخصاً به توافق طرفين برسد.

آزمون‌هاي نوعي بايد روي خازن‌هايي كه طراحي مشابهي با خازن‌هاي خريداري‌شده دارند انجام گيرد.

آزمون‌هاي نوعي را مي‌توان روي خازنهايي كه داراي طراحي يكسان با خازن خريداري‌شده هستند و يا برروي خازنهايي كه طراحي و ساخت آنها به هيچ‌عنوان روي خواصي كه قرار است با آزمون نوعي مورد بازبيني قرارگيرند تأثير نمي‌گذارد انجام داد. آزمون‌هاي نوعي بايد بوسيله سازنده انجام گرفته و درصورت نياز بايد گزارش تأييد همراه با جزئيات نتايج آزمون‌ها به خريدار ارائه گردد.

تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

 آزمون‌هاي پذيرش

كليه آزمون‌هاي نوعي و جاري يا برخي از آنها  در تست خازن قدرت درصورت تأييد در قرارداد و با موافقت خريدار، مي‌تواند توسط سازنده تكرار گردد. تعداد نمونه‌هاي مورد آزمون و معيارهاي قبولي بايد به توافق سازنده و خريدار برسد و در قرارداد نيز آورده شود.

 آزمون‌هاي جاري در تست خازن قدرت 

 اندازه‌گيري ظرفيت خازن در تست خازن قدرت 

در تست خازن قدرت ولتاژ اعمالي به خازن جهت اندازه‌گيري ظرفيت آن بايد بين ۰٫۹ تا ۱٫۱ برابر ولتاژ نامي خازن باشد. روش اندازه‌گيري بايد به‌گونه‌اي باشد كه وجود‌هارمونيكها باعث ايجاد خطا در اندازه‌گيري نگردد.

درصورتي كه ضرايب تصحيح با توافق بين سازنده وخريدار اعمال شوند، اندازه‌گيري مي‌تواند درولتاژهاي ديگر نيز صورت گيرد. اندازه‌گيري نهايي ظرفيت  بايد بعد از آزمون ولتاژ انجام گيرد.

براي مشخص‌شدن تغييرات در ظرفيت خازني كه دراثر عواملي ازقبيل سوراخ‌شدگي يك المان خازني يا خطاي يك فيوز داخلي رخ مي‌دهد، اندازه‌گيري اوليه ظرفيت بايد قبل از ساير آزمون‌هاي جاري صورت گيرد. اين اندازه‌گيري بايد با ولتاژ كمتر يا مساوي ۱۵/۰ ولتاژ نامي انجام گردد.

دقت روش اندازه‌گيري بايد به‌گونه‌اي باشد كه تلورانس‌هاي مجاز رعايت شود. اگر دقت بالاتري موردنياز است، دقت روش اندازه‌گيري بايد توسط سازنده اعلام گردد. قابليت تكرار روش اندازه‌گيري بايد به‌گونه‌اي باشد كه المان خازني سوراخ‌شده  يا فيوز داخلي دچار خطاشده  قابل تشخيص باشد.

براي خازن‌هاي چندفاز، ولتاژ اندازه‌گيري بايد بين ۰٫۹ تا ۱٫۱ برابر ولتاژ نامي در روي هر المان خازني تنظيم گردد.

سازنده بايد درصورت توافق جداول و منحني‌هايي را ارائه دهد كه موارد زير را مشخص نمايد:

 • ظرفيت تحت شرايط ماندگار در خروجي نامي بعنوان تابعي از درجه حرارت محيط (باتوجه به طبقه‌بندي درجه حرارت)
 • ظرفيت بعنوان تابعي از درجه حرارت عايق خازن (باتوجه به طبقه‌بندي درجه حرارت)

اختلاف ظرفيت اندازه‌گيري‌شده خازن با ظرفيت نامي نبايد از محدوده‌هاي زير تجاوز نمايد:

 • در واحدها يا بانك‌هاي خازني شامل يك واحد خازني در هر فاز: ۵%- تا ۱۵%+
 • در بانك‌هاي خازني تا ۳ مگاوار: ۵%- تا ۱۰%+
 • در بانكهاي خازني از ۳ مگاوار تا ۳۰ مگاوار: ۰ تا ۱۰%+
 • در بانك‌هاي خازني بيش از ۳۰ مگاوار: ۰ تا ۵%+

در واحدهاي خازني يا بانك‌هاي خازني سه فاز، نسبت مقادير ماكزيمم ظرفيت اندازه‌گيري‌شده بين هر دو ترمينال خط به مي‌نيمم مقدار آن، نبايد از۱٫۰۸ بيشتر شود.

در ساير موارد در مبحث تست خازن قدرت  بايد بين سازنده و خريداري توافق صورت گيرد.

تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

محاسبه خروجي خازن‌هاي سه فاز با استفاده از ظرفيت اندازه‌گيري‌شده هريك از سه فاز

فرض كنيد ظرفيت اندازه‌گيري‌شده بين هر دو ترمينال خط خازن سه فاز با اتصال ستاره يا مثلث با Ca و Cb و Cc نشان داده ‌شود. اگر ظرفيت‌هاي اندازه‌گيري‌شده را برآورده سازد، خروجي Q خازن بااستفاده از رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

كه در آن:

Ca و Cb و Cc : ظرفيت‌هاي فازهاي aوbوc برحسب ميكروفاراد

UN : ولتاژ نامي خازن برحسب كيلوولت

Q: خروجي خازن برحسب مگاوار

 اندازه‌گيري تانژانت زاويه تلفات(  tan delta)

در تست خازن قدرت ولتاژ اعمالي به خازن بايد در ۰٫۹ تا ۱٫۱ برابر ولتاژ نامي اندازه‌گيري شود. روش بكاررفته بايد به‌گونه‌اي باشد كه وجود‌هارمونيكها باعث ايجاد خطا در مقادير بدست‌آمده نگردد. دقت روش اندازه‌گيري و ارتباط با مقادير اندازه‌گيري‌شده در فركانس و ولتاژ نامي بايد ارائه گردد.

براي خازن‌هاي چندفاز ولتاژ اندازه‌گيري بايد به مقداري تنظيم شود كه روي هر المان خازني بين ۰٫۹ تا ۱٫۱ برابر ولتاژ نامي بيفتد.

مقدار (tan delta) معمولاً تابعي از زمان برقداربودن قبل از اندازه‌گيري است.

سازنده بايد با توافق خريدار منحني‌ها و جداولي را تهيه كند كه تلفات خازن ( tan delta) را تحت شرايط ماندگار در خروجي نامي، بعنوان تابعي از درجه حرارت (باتوجه به طبقه‌بندي درجه حرارت) نشان دهد.

در تست خازن قدرت تلفات در فيوزهاي خارجي بايد با استفاده از ضرب مقاومت  ac نامي (مشخص‌شده توسط سازنده فيوز در درجه حرارت ◦C20 ) در مجذور جريان نامي خازن محاسبه گردد.
  

 

آزمون ولتاژ بين ترمينالها در تست خازن قدرت 

هر خازن بايد به مدت ده ثانيه تحت آزمون‌‌هاي ac  و dc شرح داده شده در زير قرارگيرد. درصورت عدم توافق، حق انتخاب با سازنده است. درطول آزمون هيچ سوراخ‌شدگي يا جرقه‌اي نبايد مشاهده شود.

آزمون ac:

آزمون ac بايد در ولتاژي سينوسي با دامنه ۲٫۱۵ برابر ولتاژ نامي انجام گردد. اگر چنين توافق شده است كه خازن‌ها بايد بعد از حمل دوباره مورد آزمون قرارگيرند، ولتاژي برابر با ۷۵ درصد ولتاژ نامي جهت آزمون دوم پيشنهاد مي‌گردد.

براي خازن‌هاي چندفاز، آزمون ولتاژ بايد جهت بدست‌آوردن ولتاژ مناسب در دو سر هر المان تنظيم شود.

آزمون dc:

ولتاژ آزمون dc بايد ۴٫۳ برابر ولتاژ نامي باشد.

تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

 آزمون ولتاژ ac بين ترمينال‌ها و محفظه

واحدهاي خازني كه تمام ترمينال‌هاي آنها از محفظه عايقكاري شده‌اند بايد به مدت ۱۰ ثانيه تحت ولتاژ آزمون قرارگيرند. اين ولتاژ كه بين ترمينال‌هاي آن (متصل شده بهم) و محفظه اعمال مي‌گردد. براي واحدهاي بكاررفته در بانكها كه نوترال آنها ايزوله شده و محفظه‌هاي آنها به زمين متصل شده‌اند ولتاژهاي آزمون براي سطوح ۲۰و۳۳ كيلوولت به ترتيب برابر ۵۰و۷۰ كيلوولت مي‌باشد. براي ساير اتصالات ولتاژ آزمون متناسب با ولتاژ نامي بوده و از رابطه زير بدست مي‌آيد:

تست خازن قدرت
                                                                                

كه در آن:

Ut : ولتاژ آزمون

UN : ولتاژ نامي خازن

n: تعداد واحدهاي سري كه در يك محفظه قرارگرفته‌اند.

واحدهايي كه يك ترمينال آنها دائماً به محفظه وصل شده است نبايد تحت اين آزمون قرارگيرند.

واحدهايي كه فازهاي آنها مجزا هستند بايد تحت آزمون‌هاي ولتاژ بين فازها با مقادير يكسان با آنچه كه در آزمون ولتاژ ترمينال به محفظه بكار مي‌رود، قرارگيرند.

در حين انجام آزمون، هيچ سوراخ‌شدگي يا جرقه‌اي نبايد مشاهده شود.

 آزمون تجهيزات تخليه داخلي

مقدار مقاومت وسايل تخليه داخلي بايد با اندازه‌گيري مقاومت بررسي گردد.. آزمون بايد بعد از آزمون ولتاژ  انجام شود.

 آزمون آب‌بندي

واحد خازني (درحالتي كه هنوز رنگ نشده است)  بايد تحت آزموني قرارگيرد كه بطور مؤثر هرگونه نقص در محفظه و بوشينگ(‌ها) را مشخص كند. روش آزمون به انتخاب سازنده است. سازنده بايد در گزارش خود روش آزمون را شرح دهد. درصورتيكه سازنده روش خاصي را تعيين نكرده باشد، آزمون بايد بصورت زير انجام شود:

واحدهاي خازني درحالتي كه بي‌برق هستند بايد به مدت حداقل ۲ ساعت گرم شوند به‌گونه‌اي كه همة بخشهاي آن به دمايي برسند كه حداقل ۲۰ درجه سانتيگراد بالاتر از ماكزيمم درجه حرارت مشخص‌شده  باشد.

درحين آزمون هيچ نشتي‌اي نبايد بروزكند. پيشنهاد مي‌گردد كه يك نشان‌دهنده مناسب مورد استفاده قرارگيرد.

آزمون تخليه روي فيوزهاي داخلي

در تست خازن قدرت خازن‌هايي كه مجهز به فيوز داخلي مي‌باشند بايد تحت يك آزمون تخليه اتصال كوتاه قرارگيرند. آزمون بايد با ولتاژ dc با دامنه ۷/۱ برابر ولتاژ نامي انجام شود. اين ولتاژ بايد ازطريق فاصله هوايي كه در فاصله هرچه نزديكتر به خازن قرارداده شده، بدون هيچ امپدانس اضافه‌اي درمدار، اعمال گردد.

ظرفيت بايد قبل و بعد از آزمون تخليه اندازه‌گيري شود. اختلاف بين دو اندازه‌گيري بايد كمتر از مقدار مربوط به عملكرد يك فيوز داخلي باشد.

آزمون تخليه مي‌تواند قبل يا بعد از آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها انجام گردد. درهرحال اگر اين آزمون بعد از آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها انجام شود، اندازه‌گيري ظرفيت در ولتاژ نامي بعد از آن بايد انجام شود تا عملكرد فيوزها مشخص شود.

اگر تعدادي از فيوزهاي خازن‌هاي خريداري‌شده عملكرده باشد و درهنگام خريداري به توافق خريدار رسيده باشد، آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها بايد بعد از آزمون تخليه انجام شود.

مي‌توان ولتاژ شارژ dc را با برقداركردن اوليه ac با ولتاژ پيك ۱٫۷ برابر ولتاژ نامي و قطع در جريان صفر، ايجاد كرد. به اين ترتيب خازن بلافاصله از مقدار پيك خود، تخليه خواهدشد.

اگر خازن در ولتاژي بالاتر از ۱٫۷برابر ولتاژ نامي قطع شده باشد، مي‌توان تخليه را با كمي تأخير شروع كرد تا زماني كه مقاومت تخليه، ولتاژ را به ۱٫۷ برابر ولتاژ نامي كاهش دهد.
  

 

 آزمون‌هاي نوعي

 آزمون پايداري حرارتي

اين آزمون با اهداف زير انجام مي‌گيرد:

 • تعيين پايداري حرارتي خازن تحت شرايط اضافه بار
 • آماده‌كردن خازن براي اندازه‌گيري تلفات

در تست خازن قدرت واحد خازني مورد آزمون بايد بين دو واحد ديگر با مقادير نامي مشابه قرارگيرد. اين دو واحد خازني بايد در ولتاژ يكسان با خازن آزمون برقدار گردند. دراين آزمون مي‌توان از دو خازن مجازي كه هركدام شامل مقاومت هستند استفاده نمود. تلفات در مقاومت‌ها بايد روي مقداري تنظيم شود كه دماي محفظه خازن‌هاي مجازي فوق در نقاط بالايي صفحات مقابل هم، بزرگتر يا مساوي با خازن تحت آزمون باشد. فاصله بين واحدها بايد مساوي يا كمتر از فاصله معمول باشد.

مجموعه خازن بايد در هواي راكد، در محفظه‌اي گرم شده و در سخت‌ترين شرايط دمايي محل نصب مطابق با دستورالعمل سازنده، قرارگيرد.

بايد بايك ترمومتر كه ثابت زماني حرارتي آن تقريباً يك ساعت است، ثابت‌بودن دما بررسي شود. ترمومتر مورد استفاده بايد داراي روكش محافظ (شيلد) بوده به‌گونه‌اي كه تبادل حرارتي آن با سه نمونه برقدار به حداقل ممكن برسد.

خازن مورد آزمون بايد براي يك دورة حداقل ۴۸ ساعته تحت آزمون ولتاژ ac با شكل موج كاملاً سينوسي قرارگيرد. دامنه ولتاژ درطي ۲۴ ساعت آخر آزمون بايد طوري تنظيم شود كه خروجي محاسبه‌شده با مقدار خازن اندازه‌گيري‌شده، حداقل ۱٫۴۴ برابر خروجي نامي را بدهد. در ۶ ساعت آخر، درجه حرارت محفظه در نقاط بالايي بايد حداقل چهار بار اندازه‌گيري شود. درطول اين دوره ۶ ساعته، افزايش درجه حرارت نبايد بيش از يك درجه باشد. اگر تغيير بزرگتري مشاهده شد آزمون بايد تا زماني كه چهار اندازه‌گيري متوالي درحين دورة ۶ ساعته پاياني رضايت‌بخش باشد، ادامه پيداكند.

 اندازه‌گيري تانژانت زاويه تلفات ( tan delta) خازن در درجه حرارت بالاتر از استاندارد

در تست خازن قدرت ضريب تلفات عايقي خازن ( tan delta) بايد در انتهاي آزمون پايداري حرارتي اندازه‌گيري شود. ولتاژ اندازه‌گيري بايد مطابق با آزمون پايداري حرارتي باشد.

مقدار ( tan delta) اندازه‌گيري‌شده، نبايد از مقدار تعيين‌شده توسط سازنده يا مقدار به توافق رسيده بين سازنده و خريدار افزايش پيداكند.

 آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها و محفظه خازن در تست خازن قدرت 

واحدهاي خازني كه كليه ترمينال‌هاي آنها از محفظه عايق شده است، بايد به مدت يك دقيقه تحت ولتاژ آزمون اعمال‌شده بين ترمينال‌ها (متصل بهم) و محفظه قرارگيرند.

براي واحدهاي بكاررفته در بانك‌ها با نوترال ايزوله‌شده كه محفظه آنها متصل به زمين است

واحدهايي كه يك ترمينال آنها بطور دائم به محفظه وصل شده است، بايد به منظور بررسي و مطلوب‌بودن عايق نسبت به محفظه، تحت ولتاژ آزمون اعمال شده بين ترمينال‌ها قرارگيرد.

ولتاژ آزمون متناسب با ولتاژ نامي است. هرگاه ولتاژ اين آزمون از نيازهاي آزمون عايقي تجاوز كرد بايد به منظور جلوگيري از خطاي عايقي، بعنوان مثال با افزايش تعداد المان‌هاي خازني سري، تركيب عايقي واحدها تصحيح گردد. در هرحال، عايق‌كاري نسبت به محفظه نبايد تغيير كند.

راه ديگر اين است كه آزمون فوق با استفاده از يك واحد مشابه با دو ترمينال ايزوله كه داراي عايقي مشابه محفظه مي‌باشند كامل گردد.

واحدهايي كه فازهاي آنها مجزاست بايد تحت آزمون ولتاژ بين فازها قرارگيرند به نحوي كه ولتاژ آزمون برابر با ولتاژ اعمال‌شده در آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها و محفظه باشد.

براي واحدهاي داخلي آزمون بصورت خشك انجام مي‌شود و براي واحدهايي كه در محوطه و فضاي باز  نصب مي‌گردند، با ايجاد باران مصنوعي انجام مي‌گردد.

موقعيت بوشينگها درهنگام انجام آزمون تحت باران مصنوعي، بايد مطابق با شرايط سرويس‌دهي آنها باشد.

درحين آزمون هيچگونه سوراخ شدگي يا جرقه‌اي نبايد مشاهده گردد.

درمورد واحدهايي كه براي محوطه و فضاي باز درنظرگرفته شده‌اند، درصورتيكه سازنده بتواند يك گزارش آزمون نوعي جداگانه تهيه كند كه نشان دهد بوشينگها ولتاژ آزمون رطوبي براي مدت يك دقيقه را تحمل مي‌كنند، مي‌توان تنها بوشينگها را تحت آزمون خشك قرار داد. شرايط بوشينگها دراين آزمون بايد مطابق با شرايط سرويس‌دهي آنها باشد.

تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

آزمون موج ضربه صاعقه بين ترمينال‌ها و محفظهدر تست خازن قدرت 

در تست خازن قدرت آزمون موج ضربه صاعقه براي واحدهاي خازني كه جهت استفاده در بانكهاي با نوترال عايق‌شده درنظرگرفته شده‌اند قابل اعمال است.

واحدهايي كه تمام ترمينال‌هاي آنها از محفظه عايق شده‌اند و محفظه آنها به زمين وصل است بايد  تحت آزمون زير قرارگيرند.

۱۵ موج ضربه با پلاريته مثبت و سپس ۱۵ موج ضربه با پلاريته منفي بايد بين بوشينگهاي متصل بهم و محفظه اعمال گردد. بعد از تغيير پلاريته و قبل از اعمال ضربه‌هاي بعدي مي‌توان چند موج ضربه با دامنه كوچكتر اعمال كرد.

درصورتي كه شرايط زير برقرار باشد، خازن آزمون را با موفقيت پشت سر گذاشته است.

 • هيچ سوراخ‌شدگي رخ ندهد.
 • بيش از دو قوس خارجي در هر پلاريته اتفاق نيفتد.
 • شكل موج هيچ چيز غيرعادي يا تغيير مشخصي را نسبت به نتايج ثبت‌شده در آزمون با ولتاژ پايين‌تر نشان ندهد.

واحد خازني مي‌تواند به جاي آزمون فوق تحت سه ضربه با پلاريته مثبت قرارگيرد. در اين حالت آزمون به شرطي موردقبول واقع مي‌شود كه علاوه بر موارد فوق هيچ قوسي رخ ندهد.

آزمون موج ضربه صاعقه بايد مطابق استاندارد IEC شماره ۱-۶۰۰۶۰ و با يك موج   ۵۰میکروثانیه    ۱٫۲ تا ۵۰ میکرو ثانیه   ۵ انجام گيرد. واحدهايي كه يك ترمينال آنها بطور دائم به محفظه وصل شده است، نبايد تحت اين آزمون قرارگيرند.

 آزمون تخليه اتصال كوتاه

در تست خازن قدرت در اين آزمون واحد خازني بايد با يك ولتاژ dc شارژ گردد و سپس ازطريق يك فاصله هوايي كه در نزديكترين فاصله به خازن قرارگرفته است تخليه گردد. چنين تخليه‌اي بايد در مدت زمان ۱۰دقيقه، ۵ بار تكرار شود.

ولتاژ آزمون بايد ۲٫۵ برابر ولتاژ نامي باشد. در ۵ دقيقه پس از آزمون، واحد موردنظر بايد تحت يك آزمون ولتاژ بين ترمينال‌ها قرارگيرد.

ظرفيت بايد قبل از آزمون تخليه و بعد از آزمون ولتاژ اندازه‌گيري شود. اختلاف بين دو اندازه‌گيري بايد كمتر از مقدار لازم جهت شكست يك المان خازني يا عملكرد فيوز داخلي باشد.

هدف از آزمون تخليه آشكاركردن هرگونه عيب در اتصالات داخلي است.

براي مواردي از كاربرد كه اضافه ولتاژها و يا جريان‌هاي گذرا محدود هستند، درصورت توافق خريدار و سازنده، ولتاژ آزمون مي‌تواند كمتر از ۲٫۵ برابر ولتاژ نامي باشد.

تست خازن قدرت
تست خازن قدرت

در زمینه ی اصلاح ضریب قدرت سوالی دارید؟

کارشناسان فنی ما آماده ی پاسخ گویی رایگان به سوالات شما هستند

برو به فروشگاه

تماس با ما : ۰۲۱۹۱۰۲۶۱۲۶

تسلا کالا

در آکادمی تسلا کالا مقالات آموزشی در زمینه های اصلاح ضریب قدرت و انواع خازن های فشار ضعیف ، متوسط و قوی را می توانید مطالعه کنید. هدف ما از این آموزش ها انتقال تجربیاتمان به مهندسین و همچنین کمک به استفاده ی درست تر و بهینه تر از ظرفیت شبکه ی انتقال برق می باشد.

اضافه کردن نظر