45 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۶,۷۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۳۶,۳۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۰۵,۱۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴۱۳,۲۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  3

  سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶۱۹,۸۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  سیم مفتول سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۰۳۳,۰۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  6

  سیم مفتول سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۵۹۳,۱۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  6

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  6

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  8

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  9

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  9

  کابل قدرت زمینی نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 10 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  10

  سیم مفتول سطح مقطع 10 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲,۷۷۷,۵۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  11

  کابل قدرت زمینی نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  13

  کابل قدرت زمینی نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  13

  کابل قدرت زمینی نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳,۸۱۹,۰۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  15

  سیم مفتول سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  17

  کابل قدرت زمینی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 4×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  17

  کابل قدرت زمینی نمره 4×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  19

  کابل قدرت زمینی نمره 6×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  23

  کابل قدرت زمینی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  24

  کابل قدرت زمینی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۷,۰۷۵,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  24

  کابل قدرت زمینی نمره 6×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۷,۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 6×5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  30

  کابل قدرت زمینی نمره 6×5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  32

  کابل قدرت زمینی نمره 10×3 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  34

  کابل قدرت زمینی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۹,۹۸۶,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  41

  کابل قدرت زمینی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان